Regulamin Wiosennego Grand Prix w Tenisie stołowym

Wiosenne Grand Prix SALOS w Tenisie Stołowym.

1. CEL:

• Popularyzacja tenisa stołowego jako jednej z form rekreacji fizycznej po przez rywalizację w duchu „fair-play”.
• Podnoszenie poziomu sportowego uczestników.
• Krzewienie wartości chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży.

2. ORGANIZATOR:

• SL „KALINA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie.

3. MIEJSCE ROZGRYWEK I TERMINY:

• Sala Gimnazjum nr 2 w Lublinie ul. Lwowska 11.
Terminy:
• I runda – 5.IV.2008
• II runda – 12.IV.2008
• III runda – 19.IV.2008
• IV runda – 26.IV.2008
• V runda – 10.V.2008

4. UCZESTNICTWO:


• Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
• Zawodnicy mogą zgłaszać się na każdym etapie rozgrywek (poszczególne kolejki).
• Na każdym etapie rozgrywek zawodnicy zobowiązani są do posiadania: ważnej legitymacji szkolnej, stroju i obuwia sportowego, rakietki.
• Zawodnicy w czasie trwania zawodów nie będą dodatkowo ubezpieczeni przez organizatora.
• Opłata startowa: 1 zł za każdą kolejkę.

5. FORMA ROZGRYWEK:

Kategorie:
• A - Szkoła Ponadgimnazjalna (chłopcy)
• B - Gimnazjum (chłopcy)
• D - Dziewczęta
• C - Szkoła Podstawowa (chłopcy)

System rozgrywek poszczególnych kategorii:
• Szkoła Ponadgimnazjalna: „każdy z każdym”.
• Gimnazjum (chłopcy): system ruski;
• Dziewczęta: „każdy z każdym”;
• Szkoła Podstawowa: system ruski.

Każdy mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów; każdy z setów rozgrywany jest do 11 wygranych punktów (obowiązuje zasada przewagi 2 punktów).

Punktacja:
• W zawodach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.
miejsce 1 - 14pkt.
miejsce 2 - 12pkt.
miejsce 3 - 10pkt.
miejsce 4 - 8pkt.
miejsce 5 - 7pkt.
miejsce 6 - 6pkt.
miejsce 7 - 5pkt.
miejsce 8 - 4pkt.
miejsce 9 - 3pkt.
miejsce 10 - 2pkt.

• Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy uzyskali równą ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
- ilość punktów
- stosunek setów
- stosunek piłek.

W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie.

• W zawodach rozgrywanych systemem ruskim o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.
Punktacja za poszczególne miejsca w każdym cyklu rozgrywek:
miejsce 1 – 14pkt.
miejsce 2 – 12pkt.
miejsce 3 – 10pkt.
miejsce 4 – 8pkt.
miejsca (5 – 6) - 6pkt.
miejsca (7 – 8) – 5pkt.
miejsca (9 – 12) – 4pkt.
miejsca (13 – 16) – 3pkt
miejsca (17 – 24) – 2pkt.
miejsca (25 – 32) – 1pkt.

6. Inne postanowienia:

• Mecze rozgrywa się wedle ustaleń podanych do terminarza rozgrywek przez Organizatora.
• Protokoły z każdego dnia rozgrywek są do wglądu u Organizatora.
• W klasyfikacji końcowej WIOSENNEGO GRAND PRIX SALOS W TENISIE STOŁOWYM za miejsca I – III w każdej kategorii przewidziane są puchary i upominki rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
• Po każdej kolejce spotkań pierwsze 4 miejsca będą nagrodzone wyróżnieniem.
• Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika, odpowiada sam uczestnik.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.