Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Lokalnego KALINA

Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie

I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne KALINA Salezjańskiej Organizacji Sportowej, zwane dalej SL KALINA.
 2. SL KALINA jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji Sportowej, działa na terenie województwa lubelskiego i ma siedzibę w Lublinie.
 3. SL KALINA jest młodzieżową organizacją sportowo-wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich, nauce Kościoła i systemie prewencyjnym  św. Jana Bosko.

§ 2

 1. SL KALINA jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji starosty na podstawie przepisów art.7a ustawy o kulturze fizycznej.
 2. SL KALINA posiada osobowość prawną.
 3. SL KALINA działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem, przy  zachowaniu zgodności  ze Statutem SALOS RP

§ 3

 1. SL KALINA może zrzeszać się w Stowarzyszeniu Inspektorialnym SALOS i być w nim reprezentowane przez swoich delegatów.
 2. SL KALINA jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. SL KALINA może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organi­zacjami o podobnym lub tym samym profilu działania.

§ 4

SL KALINA używa legitymacji, pieczęci i odznak według wzorow zatwierdzonych przez władze SL KALINA.

II. Cele i środki działania.

§ 5

Celem SL KALINA jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zaintere­sowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 2. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu.
 3. Wychowanie dzieci i młodzieży w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem księdza Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 4. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom stowarzyszenia.
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 6. Zapobieganie rozwojowi patologii społecznych.
 7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
 9. Współpraca i kontakty z organizacjami sportowymi, oświatowo-wychowawczymi.
 10. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
 11. SL KALINA nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.

§ 6

SL KALINA realizuje swoje cele przez prowadzenie specyficznej działalności na polu sportowym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych i opiekuńczych, a w szczególności przez:

 1. Opracowanie wieloletnich i jednorocznych programów działalności.
 2. Realizowanie przyjętych zadań przez instytucjonalne organa stowarzyszenia.
 3. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry wychowawczo-instruk­torskiej i pozyskiwanie działaczy sportowych.
 4. Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, konferencji i sympozjów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji.
 5. Organizowanie i propagowanie różnych form kultury,  sportu, rekreacji i turystyki.
 6. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, związkami i organizacjami sportowymi.
 7. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

 1. Członkami SL KALINA mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie SL KALINA dzielą się na:
  • zwyczajnych,
  • uczestników,
  • honorowych,
  • wspierających.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełnoletnie – przyjęte przez Zarząd SL KALINA na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletnie osoby – przyjęte przez Zarząd SL KALINA na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla SL KALINA. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością SL KALINA i przyjęte przez Zarząd SL na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni SL KALINA mają prawo:
  • wybierać i być wybieranymi do władz,
  • uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych,
  • uczestniczyć w innych działaniach,
  • zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL KALINA i domagać się ich rozpatrzenia.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 4. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności SL KALINA.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:
  • chronić dobrego imienia SL KLINA, zachowywać nienaganną postawę moral­ną i obywatelską, przestrzegać zasady fair play w sporcie i poza nim.
  • przestrzegać postanowień Statutu i uchwał SL KALINA,
  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  • czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SL KALINA,
  • systematycznie opłacać składki członkowskie.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie obowiązki jak członkowie zwyczajni, ale zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczynić się do realizacji celów statutowych SL KALINA.

§ 11

Członkostwo w SL KALINA ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do SL KALINA.
 2. Skreślenia Uchwałą Zarządu SL KALINA z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek.
 3. Wykluczenia przez Zarząd SL KALINA w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzy­szenia. Wykluczeni ze SL KALINA mają prawo odwołania się do Walnego Zebrania SL KALINA.

 

IV. Władze Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Władzami SL KALINA są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
 2. Kadencja władz SL KALINA trwa 3 lata.

Walne Zebranie.

§ 13

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SL KALINA.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd SL KALINA jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie członków władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie po 15 minutach bez względu na ilość obecnych.
 4. Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie całokształtu działalności SL KALINA, a w szczególności:
  • uchwalanie założeń polityki finansowej SL,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz SL KALINA,
  • uchwalanie absolutorium władzom SL KALINA,
  • uchwalanie statutu i zmian w nim,
  • nadawanie godności członka honorowego,
  • rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez władze, delegatów i członków SL KALINA,
  • wybieranie władz SL KALINA zgodnie z zapisami Statutu i regulaminu wyborów uchwalonych przez                 Walne Zebranie,
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Lokalnego KALINA.

§ 14

 1. W Walnym Zebraniu zwyczajnym i nadzwyczajnym udział biorą:
  • z głosem decydującym — członkowie zwyczajni SL KALINA,
  • z głosem doradczym — członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi, członkowie wspierający, zaproszeni goście.
 2. Zarząd zawiadamia członków SL KALINA o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania co najmniej     na 21 dni przed jego terminem.

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na 1 rok.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane
  • z inicjatywy Zarządu SL KALINA,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej SL KALINA,
  • na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby członków SL KALINA.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd.

§ 16

 1. Zarząd składa się z  3 do 7 członków.
 2. Prezesem  lub wiceprezesem ma być Salezjanin.
 3. W skład Zarządu wchodzą z wyboru na Walnym Zebraniu:
  • prezes wybrany w odrębnym  głosowaniu
  • członkowie wybrani imiennie, zgłoszeni i bioracy udział w Walnym Zebraniu
 4. Zarząd powierza członkom pełnienie funkcji: wiceprezesa, skarbnika, sekretarza
 5. W przypadku, gdy w skład zarządu wchodzą 3 osoby, dopuszczalne jest łączenie funkcji
 6. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz kierowanie bieżącą                          działalnością SL KALINA, a w szczególności:
  • reprezentowanie SL KALINA,
  • uchwalanie planów działania oraz budżetu,
  • zarządzanie majątkiem i funduszami SL KALINA,
  • uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu oraz komisji,
  • powoływanie komisji i ich składów,
  • nadzorowanie pracy biura Zarządu,
  • zatwierdzanie ramowego kalendarza sportowego,
  • zatwierdzanie sprawozdania Prezesa, przygotowanego na Walne Zebranie,
  • zawieszanie członków  SL za działalność niezgodną z prawem i Statutem SL KALINA,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SL KALINA.
  • wybieranie delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inspektorialnego i na Zjazd Salos RP
  • uchwalanie regulaminów dyscyplinarnych SL KALINA,
  • orzekanie wniesionych spraw na zasadach i w trybie określonym regulaminem dyscyplinarnym SL   KALINA,
  • podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez czlonków SL KALINA zasad statutu, norm współzycia społecznego, zasady fair play, przedsięwzięć zapobiegających szkodzeniu dobremu imieniu SL KALINA,
 7. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby     członków uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 

Komisja Rewizyjna

§ 17.

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 -4 osób.
 2. Spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie całokształtu działalności SL KALINA ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu - co najmniej raz w roku,
  • przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
  • uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej,
  • przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym członkom.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie  członkami władz wykonawczych SL KALINA.
 6. Członkowie SL KALINA  będący pracownikami SL KALINA nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ  V

Wyróżnienia i kary.

§ 18

 1. Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL władze stowarzyszenia mogą przyznać następujące wyróżnienia:
  • pochwałę,
  • dyplom,
  • nagrodę,
  • honorową odznakę.
 2. Walne Zebranie SL KALINA może ustanowić inne wzróżnienia.
 3. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 4. Zarząd SL KALINA orzeka w sprawach dotyczących członków i władz SL KALINA. Odwołania od orzeczeń zarządu, jako druga instancja, rozpatruje Komisja Dyscyplinarna Inspektorialnego Stowarzyszenia lub Krajowa Komisja Dyscyplinarna.

§ 19

 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz SL KALINA, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę SL KALINA stanowi przewinienie dyscyplinarne.
 2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje  zarząd i może wymierzać następujące kary:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w prawach członkowskich,
  • zakaz pełnienia funkcji we władzach SL KALINA na czas określony,
  • wykluczenie z szeregów SL KALINA.

 

ROZDZIAŁ  VI

Majątek i fundusze SL KALINA.

§ 20

 1. Majątek SL KALINA  stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze SL KALINA składają się:
  • składki członkowskie,
  • dotacje kościelne,
  • darowizny i zapisy,
  • dochody z majątku,
  • inne wpływy.
 3. W imieniu Zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwie osoby łącznie: prezes lub wiceprezes oraz inna osoba spośród władz Zarządu.

 

ROZDZIAŁ  VII

Sprawy organizacyjne.

§ 21

 1. Wybory do władz SL KALINA odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborównie ujęte w statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie SL.
 2. Uchwały wszystkich władz SL KALINA są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz SL KALINA władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków do kooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, należy w terminie do trzech miesięcy dokonać ponownego wyboru tych władz.
 5. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa, Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru, na czas do następnych wyborów władz.

ROZDZIAŁ  VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie SL KALINA.

§ 22

Uchwałę w sprawie zmiany statutu SL KALINA podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

 1. Uchwałę o rozwiązaniu SL KALINA podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o rozwiązaniu SL KALINA, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i przeznaczy majątek dla Domu Zakonnego Salezjanów w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 3, z którym w ścisłym związku działa Stowarzyszenie.
 3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą to stowarzyszenie.